Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORUNUN TANIM VE KAPSAMI

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin TOBB tarafından kabul edilmiş belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir.

Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNDE AMAÇ NEDİR?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

KAPASİTE RAPORU TANZİMİ ZORUNLU KILAN MEVZUATLAR HANGİLERİDİR? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • Oda Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

KAPASİTE RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

KAPASİTE RAPORU TANZİM EDİLEN SEKTÖRLER HANGİLERİDİR?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Yetkili Tamir – Bakım Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

KAPASİTE RAPORU İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

KAPASİTE RAPORU İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Odamızdan temin edebileceğiniz veya web sayfamızın formlar bölümünden indirebileceğiniz kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Odamıza başvurulur.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURU FORMUNDA İSTENEN BELGELER HANGİLERİDİR?

 1. Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin (Odamız kayıtlarındaki tescilli adres)  belediyeden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile  güncellenmiş  olması zorunludur. Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır,
 2. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili       tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur, müracaat etmeye yetkili olduğunu ispatlanmadan yapılan başvurular geçersizdir.
 3. İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),
 4. İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya yeni  firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,
 5. Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,
 6. İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,
 7. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

  a) Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa,sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

  b) Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

 8. Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE,ISO,HACCP,CE,Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

KAPASİTE RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ NEDİR?

 • Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Odamıza başvurulur,
 • Başvuru Genel Sekreterimiz tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Elektronik ortamda TOBB’a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır.

KAPASİTE RAPORUNUN YENİLENMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER HANGİLERİDİR?

 • Kapasite Raporunda belirtilen geçerlilik süresinin bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

KAPASİTE RAPORUNUN İPTALİNİ GEREKTİREN NEDENLER HANGİLERİDİR?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Odamızca tespiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini Odamızın yetki alanının dışına nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.

KAPASİTE RAPORU İLE İLGİLİ SERVİS TELEFONLARI:

02726125010